Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI


dotycząca plików cookies na stronie internetowej www.camp-venture.pl


Niniejsza polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.campventure.pl [dalej Serwis]. W polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Soltec Services Sp. z o.o., ul. Doki 1, 80-950 Gdańsk, NIP: 2040001900, REGON: 220581469, KRS: 0000251413, adres email: biuro@soltec.com.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Zakres zbieranych danych.

 1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty, imię, nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL i NIP, dane teleadresowe (w tym adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), data urodzenia, numer rachunku bankowego, numer IP Pani/Pana komputera, oraz innych udostępnianych przez Panią/Pana, w szczególności w ramach dokonania przez Panią/Pana czynności w Systemie albo w związku z zawarciem przez Panią/Pana za pośrednictwem Systemu umowy obejmującej (w tym ze złożeniem zamówienia na) towary i/lub usługi oferowane przez Administratora.

Źródło danych.

 1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a.
 2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:

• analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• udzielania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
• analizy i składania ofert, zawarcia i realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
• w sprawach dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności z obowiązku wynikającego z przepisów prawa cywilnego, prawa podatkowego albo prawa o rachunkowości,

• ochrona żywotnych interesów – Pani/Pana lub innej osoby fizycznej;
• konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora albo osobę trzecią.

Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.

Dobrowolność podania danych

 1. Wyrażenie przez Panią/a zgody na używanie cookies i w ten sposób na gromadzenie Pani/a danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z Serwisu i załatwienia sprawy za pośrednictwem tego Serwisu. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest
  dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

 • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (ul Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty i serwisu teleinformatycznego obsługującego stronę internetową, podwykonawcom Administratora, kancelariom doradczym i prawnym; osobom wykonującym w imieniu Administratora czynności rachunkowe, magazynowe, transportowe, serwisowe.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres:

 1. do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub do czasu załatwienia sprawy, z zastrzeżeniem postanowień poniższych;
 2. przez jaki ich przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa, np. przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 3. istnienia lub wykonywania wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy albo z przepisów prawa;
 4. niezbędny do dochodzenia albo obrony praw i interesów Administratora, w szczególności okres do chwili wygaśnięcia albo przedawnienia wzajemnych roszczeń mogących istnieć między Panią/Panem Administratorem;

– w zależności od tego, który ze wspomnianych wyżej okresów upływa później.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Profilowanie lub zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii. Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Polityka Prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Soltec Services Sp. z o.o., ul. Doki 1, 80-958 Gdańsk, NIP: 2040001900, REGON: 220581469, KRS: 0000251413, adres email: biuro@soltec.com.pl

2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe ze zbioru danych zwykłych w zakresie: imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, dane teleadresowe (w tym adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), seria i numer dowodu osobistego, seria i numer prawa jazdy, numer rachunku bankowego, oraz dodatkowo w przypadku, gdy występuje Pani/Pan w charakterze przedsiębiorcy – także numer NIP.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

• dokonywania rezerwacji, analizy i składania ofert, zawarcia i realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

• w sprawach dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO);

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności z obowiązku wynikającego z przepisów prawa cywilnego, prawa podatkowego albo prawa o rachunkowości,

• ochrona żywotnych interesów – Pani/Pana lub innej osoby fizycznej;

• konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora albo osobę trzecią;

• prowadzenie korespondencji handlowej.

4. Z zastrzeżeniem pkt 3 i pkt 8, ma Pani/Pan prawo:

• wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (z zastrzeżeniem pkt 5);

• żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

• żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne; • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

• żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

• wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (ul Stawki 2, 00-193 Warszawa)

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy najmu oraz realizacji związanych z tym obowiązków prawnych, w tym wystawienia faktury. Bez podania danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie powyższego celu.

6. Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em oraz zawarcie i wykonanie umowy i innych związanych z tym obowiązków.

7. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty i serwisu teleinformatycznego obsługującego stronę internetową, podwykonawcom Administratora, kancelariom doradczym i prawnym; osobom wykonującym w imieniu Administratora czynności rachunkowe, magazynowe, transportowe, serwisowe.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres:

(1) do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub do czasu załatwienia sprawy, w tym ustania albo wykonania umowy i związanych z nią obowiązków, z zastrzeżeniem postanowień poniższych;

(2) przez jaki ich przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa, np. przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;

(3) istnienia lub wykonywania wzajemnych praw, obowiązków i roszczeń wynikających z zawartej umowy albo z przepisów prawa;

(4) niezbędny do dochodzenia albo obrony praw i interesów Administratora, w szczególności okres do chwili wygaśnięcia albo przedawnienia wzajemnych roszczeń mogących istnieć między Panią/Panem Administratorem;

– w zależności od tego, który ze wspomnianych wyżej okresów upływa później.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia).

10. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

11. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać w wybrany przez siebie sposób: • Wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@soltec.com.pl • Listownie na adres Soltec Services Sp. z o.o., ul. Doki 1, 80-950 Gdańsk z dopiskiem „Dane osobowe”.

12. W przypadku zbierania Pani/Pana danych przy użyciu plików cookies na stronie internetowej Administratora, odbywa się to zgodnie z zasadami, o których mowa w „Polityce Prywatności dotyczącej plików cookies na stronie internetowej www.camp-venture.pl”